KEHOP beruházásnak köszönhetően javul a szennyvízkezelés Vas és Baranya megyékben

Az 5 528 789 619 forint támogatási összegű „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6.)” elnevezésű projekt „A” része Vasszilvágy, Acsád, Bük, Meszlen, Vát, Szombathely, Bozzai, Kenéz, Megyehíd, Táplánszentkereszt, Pecöl, Ivánc, Csákánydoroszló, Nádasd, Katafa, Villány településeket érinti. A beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorcium vezetésével.

Az Ivánc központú szennyvízelvezetési agglomeráció Ivánc és Csákánydoroszló településeket érinti.

Iváncon a nyomott rendszerű gyűjtőhálózat kiváltásra kerül gravitációs rendszerű hálózatra, így a keletkező kommunális szennyvíz gravitációsan gyűjthető, csökkentve az üzemzavarok előfordulását, növelve az energiahatékonyságot. Kiváltásra kerül 1170 fm nyomás alatti gyűjtővezeték, és 51 lakossági bekötővezeték, házi beemelő aknával, melyek helyett 1207,5 fm gravitációs gerinccsatorna épül 65 db házi bekötéssel. A gravitációsan összegyűjtött szennyvizet 5 db közterületi átemelő továbbítja majd a szennyvíztisztító telepre. A rekonstrukció keretében 8 db házi beemelő teljes cseréje is megvalósul.

A Csákánydoroszlón felújításra kerül a II. sz. átemelő és megtörténik a nyomóvezeték egyes szakaszainak cseréje is. A hálózati infiltrációs helyek feltárása után a vezetékszakaszok rekonstrukciója szükséges.

A projekt során a két településen keletkező szennyvizek tisztítására Iváncon a szennyvíztisztítási technológia fejlesztésére is sor kerül, 300 m³/d hidraulikai, 2.875 lakosegyenérték (LE) biológiai kapacitással. Az új szennyvíztisztító technológiának köszönhetően mechanikai tisztítás mellett, a lökésszerű terhelések kiegyenlítésére nyers szennyvíz puffer medence kialakításával, valamint eleveniszapos biológiai és kiegészítő vegyszeres foszforeltávolítással megvalósuló tisztítás is tervezett. A biológiai rendszerből kikerülő stabil állapotú iszap gravitációs sűrítés után gépi víztelenítésre kerül.

Nádasd és Katafa településeken a szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű, Nádasdon a 8406 fm szennyvízcsatorna hálózaton a rákötések száma 453 db, Katafán a 4221 fm szennyvízcsatorna hálózaton összesen 125 db. Nádasdon 6 db, Katafán 3 db szennyvízátemelő épült.

A beruházás célja Nádasd és Katafa települések szennyvízhálózatának bővítése és az agglomeráció új szennyvíztisztító telepének kiépítése. A projekt keretében az átemelőkbe irányítástechnika telepítésére kerül sor az új diszpécserközpontba történő bejelzéssel. A hálózatrekonstrukciós feladatok keretében a Nádasd N-1 és Katafa K-1 jelű végátemelőknél az átemelő műtárgyak bélelése, gépészeti és villamos berendezési létesítmények átépítésére, emellett sor kerül a többi átemelő gépészeti felújítására is.

A projekt keretében Nádasdon épülő új szennyvíztisztító telep kapacitása 250 m³/d és 2.204 LE lesz. A megvalósuló technológia mechanikai tisztítás (rács-szűrés, homokfogás) után aerob eleveniszapos szervesanyag és ammónia eltávolításon alapul, továbbá váltakozó denitrifikációval, biológiai és vegyszeres foszfor eltávolítással és utóülepítéssel kerül kialakításra.

Szombathely térségében Bozzai, Kenéz, Megyehíd és Pecöl településeken jelenleg nincs szennyvízgyűjtő hálózat, a projekt célja ennek kiépítése és az összegyűjtött szennyvíz tisztítása. A fejlesztéssel érintett településeken összesen 10 181 fm gravitációs vezeték építése történik meg, további 10 387 fm nyomott hálózat létesítése mellett. A projekt keretein belül 674 db bekötővezeték kerül kiépítésre az érintett ingatlanok felé.

Vasszilvágy térségében Bük településen kiépült a szennyvízcsatorna hálózat, a keletkező szennyvíz gyűjtése elválasztott rendszerű, döntően gravitációs csatornarendszeren történik valamint működik egy 3000 m³/d hidraulikai kapacitású szennyvíztisztító telep. A projekt fejlesztése után a jelenlegi 12 000 LE biológiai kapacitás 17 708 LE-re növekszik. A csatornahálózat kiépítettsége Bük településen 89,2 %-os, azonban Vasszilvágy, Acsád, Meszlen, valamint Vát településeken nincs kiépített csatornahálózat, ezért ezen települések csatornahálózatának kiépítése, valamint a meglévő büki szennyvíztisztító telep átépítése és kapacitásának bővítése is szükségszerű.

A büki szennyvíztisztító telep a jövőben regionális szennyvíztisztító telepi funkciót fog kapni, vagyis az eddigi csak Bük településre korlátozódó feladata kibővül a korábbi vasszilvágyi agglomerációban összegyűjtött szennyvizek tisztításának feladatával is.

A vasszilvágyi agglomeráció négy települése szennyvizeinek Bükre való bejuttatásához összesen 18 101 m hosszú nyomóvezeték–rendszer 12 331,9 m gravitációs hálózat és több szakaszos átemelés mellett egy végátemelő készül.

Villányban a szennyvíztisztító telep Villány és Pócsa település között létesült, mely a technológiai létesítményekkel együtt fejlesztésre kerül a projektben. A telep terhelése az 1.250 m³/d kapacitás értéket nagy átlagban nem éri el, így a meglévő szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitásbővítést nem igényel, azonban a szennyvíztisztítási technológia korszerűsítése szükséges, melynek eredményeképpen kétsoros folyamatos betáplálású eleveniszapos biológiai tisztítás kerül kialakításra, nitrifikációval, denitrifikációval és biológiai-kémiai foszforeltávolítással, valamint a keletkező fölösiszapok víztelenítésének gépészeti munkáival.

A projektnek köszönhetően, a javított szennyvízkezelésben részesülő további lakosság 15 131 fő.

A projekt „A” része 82%-os kivitelezési készültségi fokon áll.


A projektről további információ elérhető: https://ivanc.hu/hu/palyazatok/kehop-222-15-2016-00105/

  • Villány Technológiai épület
    Villány Technológiai épület
  • Villány Tisztítótelep szerkezetkész m√tárgy
    Villány Tisztítótelep szerkezetkész m√tárgy